Hodnocení školy vnějšími partnery

Hodnocení Českou školní inspekcí: 

Hodnocení jídelníčků Krajskou hygienickou stanicí: