Hodnocení školy vnějšími partnery

Hodnocení Českou školní inspekcí: 

Kontrola KHS

Hodnocení jídelníčků Krajskou hygienickou stanicí: