Projekty školy

Projekt DECODE 

Mateřská škola Čtyřlístek se spolu s dalšími partnery zapojila do mezinárodního projektu ERASMUS+. Program KA2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000086145

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.

Cíle projektu DECODE jsou:

 1. Přispět ke zvýšení kvality a relevance pedagogů v mateřské škole a to zavedením přístupu k podpoře kognitivního rozvoje dětí, v jehož rámci mateřské školy a rodiny synchronizovaně spolupracují při řešení problémů v oblasti učení a nízké kvality základních dovedností tím, že umožní úspěch všem dětem.
 2. Podporovat neustálý profesionální rozvoj zaměstnanců mateřských škol budováním jejich znalostí a dovedností o tom, jak podpořit kognitivní rozvoj všech dětí prostřednictvím inovativních metod založených na rozvoji kompetencí, cíleného edukování a vhodných zdrojů.
 3. Rozvíjet klíčové kompetence dětí od raného věku prostřednictvím rozvoje a ověřování bezplatných inovativních vzdělávacích zdrojů s otevřeným přístupem, které se mají používat v mateřské škole i v domácím prostředí. 
 4. Prosazovat význam kognitivního rozvoje všech dětí na úrovni mateřské školy jako nejefektivnějšího přístupu k řešení znevýhodnění při učení a zvyšovat povědomí klíčových zúčastněných stran o potřebě spojovat mateřské školy a rodiny, tedy partnery v tomto procesu. 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

 1. Metodika pro učitele MATEŘSKÉ ŠKOLY
 2. Vzdělávací zdroje pro MATEŘSKOU ŠKOLU
 3. Manuál pro rodiče
 4. Učební zdroje pro domácí prostředí
 5. Digitální úložiště
 6. Školící kurz pro učitele MATEŘSKÉ ŠKOLY
 7. Příručka pro učitele MATEŘSKÉ ŠKOLY o tom, jak vést workshopy s rodiči

Digitalizujeme školu

Mateřská škola získala v roce 2022 jednorázovou dotaci 72 000 Kč. 

Cílem je vybavení dětí pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. U MŠ se jedná o pořízení základních učebních pomůcek (digitální nebo unplugged aktivity).


Název a číslo projektu - MŠ Čtyřlístek se inovuje III. ; CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022720

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, dále sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a realizace projektového dne ve výuce.

Třída Pusinek se od šk. roku 2019/2020 zapojila do projektu určeného pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

1) Přirozená cvičení

2) Obratnost

3) Dovednosti s míčem

4) Rozvíjení poznání

5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Průša pro školy 

Naše mateřská škola se zapojila do projektu Průša pro školy. 

Naší vizí je zapojit děti do nejnovějších technologii v IT. Cílem je přiblížit dětem od 3 let základy programování a modelování.

Prostřednictvím 3D tisku budeme  u dětí rozvíjet logické myšlení, jemnou motoriku, It gramotnost, tvořivost a fantazii zábavnou formou. Výledkem bude vlastní výrobek, který uplatníme v různých typech aktivit. 

Projekt s Muzeem v Říčanech: Tvořivá hra v zahradě 

I čtyřleté dítě může řezat pilkou, tvořit podle své fantazie, řešit konstrukční problémy a hrát si se svým výrobkem! 

Název projektu: MŠ Čtyřlístek se inovuje II. 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015408

a) Název pozice: Školní asistent - personální podpora MŠ

b) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

    Matematická pregramotnost - 10x (10 osob po 8 hod.)

    Polytechnické vzdělávání - 1x (1 osoba po 8 hod.)

c) sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - 5x MŠ 


Projekt Klokanovy školky

Projekt Klokanovy školky podpoří vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory.

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.

Projekt svým obsahem navazuje na předchozí projekty žadatele: Klokanův kufr - diagnostika dítěte předškolního věku a Skládám, tvořím, myslím, věnovaný polytechnické výchově.

Centra kolegiální podpory a vzájemného učení (síť mateřských škol) budou působit v tématech:

 1. Čtenářská pregramotnost
 2. Matematická pregramotnost
 3. Polytechnické vzdělávání v MŠ
 4. Individualizace vzdělávání v MŠ

Centra (1 až 3 v každém kraji) budou pořádat 1x měsíčně odpolední workshopy pro MŠ ve svém regionu, kde vytvoří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe a čerpání inspirace do výuky. Jako podpůrná aktivita budou realizována pravidelná setkávání pracovníků center.


Projekt Nadace Proměny "Zahrada hrou"

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst v České republice a širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního prostředí pro život.

→ program Zahrada hrou: Pomáhá proměňovat české školní zahrady v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí (od r. 2010).

Vedle pomoci konkrétním projektům se věnuje všeobecné osvětě veřejnosti. Provozuje tematický Portál Proměn.cz, pořádá konference, semináře, exkurze a přednášky, vydává vzdělávací materiály. Seznamuje děti s architekturou a s principy tvorby městského prostředí. Snaží se podporovat praktické vzdělávání začínajících tvůrců.


V NOVÉM ŠKOLNÍM SKLENÍKU, VYPĚSTUJI ROSTLINKU.

POČET HLASŮ 1606

Nezapomínáme na to, že příroda má na děti pozitivní vliv! Naším projektem snížíme ustupující bezprostřední a přirozený kontakt dětí s přírodou. Postavením školního skleníku můžeme vytvořit základ přírodní učebny. Umožníme tím dětem trávit větší část dne venku, a tak vnímat přírodu přímou zkušeností. Propojíme tím spontánní hru s přirozeným učením. Poskytneme dětem příležitost k rozmanitým činnostem, čímž podpoříme jejich chuť zkoumat a objevovat, včetně poskytnutí vhodných pomůcek. 

... a jaké to bylo se můžete podívat ...  https://ctyrlistekkadan.rajce.idnes.cz/VE_CTYRLISTKU_SE_TO_HEMZI_-_24.5.2019/

... a take ... https://ctyrlistekkadan.rajce.idnes.cz/PUSINKY_-_Co_si_zasadime...to_si_taky_snime_RERICHA_Duben/


MRKVIČKA 

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy 


Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání a je financovaný z Evropských fondů. Až do roku 2021 tak spoluvytváříme systém podpory rozvoje matematické, čtenářské, digitální gramotnosti a rozvoje informatického myšlení žáků. Podporujeme také otevřené vzdělávací zdroje. 

Přečtěte si více o tom, proč považujeme za důležité rozvíjet gramotnosti u dětí a žáků na stránce Gramotnosti.pro život, kterou sledují i naši učitelé. Čerpáme z ní nápady pro výuku, a proto k tomuto inspirativnímu čtení zveme i rodiče, další zájemce a učitele. Budeme rádi, když se o gramotnosti budete zajímat spolu s námi


Projekt OP VVV MŠ Čtyřlístek se inovuje


Projekt "Rodiče vítáni"


Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015


Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

www.muni.cz/research/projects/27683?lang=csNábřeží Maxipsa Fíka