O naší škole

Základní informace 

 • Počet tříd: 4, z toho 1 třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona (pro děti se závažnými řečovými vadami)
 • Nejvyšší povolený počet dětí: 95
 • Přijímání dětí s potřebou podpůrných opatření: ano
 • Počet učitelů: 9 (VŠ - 4, SŠ - 5), 1 - učitelka na MD
 • Přítomnost specialistů: speciální pedagog - logopedický asistent, speciální pedagog, koordinátor EVVO,
 • Počet ostatních pedagogických pracovníků: 2 asistenti pedagoga, 1 nutriční terapeut, 
 • Přijímání dětí mladších 3 let: ano
 • Bezbariérový přístup: ne
 • Umístění školy v obci: širší centrum, klidová přírodní zóna
 • Dopravní dostupnost: MHD, pohodlný přístup z dostupného parkoviště
 • Druh provozu: celodenní
 • Škola je otevřena od-do: 6:00 - 17:00 hodin
 • Měsíční úplata/školné v Kč: 500,- Kč
 • Specifické akce školy (pravidelné): 
 • tematické/projektové dny,
 • tvořivé dílny se sezónním zaměřením,
 • exkurze,
 • návštěvy kulturních akcí,
 • sportovní dny, výlety (pěší turistika, poznávací zaměření)
 • oslavy narozenin, tradičních svátků a významných dnů v kalendáři,
 • slavnosti/akademie,
 • Zapojení ve specifických programech:
 • zapojení v Šablonách III. OP VVV, 
 • zapojení do mezinárodního projektu ERASMUS+ - DECODE,
 • pilotní škola v projektu Podpory práce učitelů - při NPI, 
 • digibuňka projektu IKAP, 
 • projekt Klokanovy školky - zapojení do sítě Center kolegiální podpory, 
 • síť škol Mrkvička - EVVO, 
 • Nadace Proměny - Zahrada hrou, 
 • Rodiče vítáni, 
 • Celé česko čte dětem. 
 • Domácí spolupráce: praxe studentů SŠ, VŠ, poradenská pracoviště - Speciálně pedagogická centra, Pedagogicko-psychologické poradny, základní školy, ZUŠ, kulturně-vzdělávací zařízení, VŠ, integrované záchranné složky - hasiči, zdravotníci, Policie ČR, Městská policie, výměnné stáže pedagogů v mateřských školách v ČR i v zahraničí
 • Školní jídelna/výdejna: vlastní v budově školy
 • Kapacita školní jídelny: 170 stravovaných
 • Možnost výběru z více jídel: ne
 • Dietní stravování: ano (bezlepková dieta, bezmléčná dieta, potravinové intolerance) 
 • Cena oběda v Kč: 47,- Kč, resp. 51,- Kč, pro děti s běžnou stravou, 51- Kč, resp. 55,- Kč pro děti s dietou

Dlouhodobé záměry školy

 • prohlubovat komunikaci a spolupráci s rodiči formou konzultací a edukačně-stimulačních hodin,
 • propojit systém plánování s výstupy diagnostiky a podpory dětí a rodičů v domácím prostředí (Erasmus - DECODE), 
 • udržet dobrou praxi v oblasti průběžného pozorování, monitorování a zaznamenávání pokroků dětí, zjištění pak následně uplatňovat v pedagogickém procesu, uplatňovat formativní hodnocení,
 • sebevzdělávání a DVPP zaměřit na pedagogické diagnostikování a uplatňování edukačně-stimulačních skupin s možným využitím v domácím prostředí,
 • pokračovat v proměně školní zahrady (venkovní zastřešení, netradiční přírodní herní prvky, využití plochy zdi pro herní účely),
 • podporovat tvořivý přístup, přímou interakci dětí s přírodou a přírodními živly,
 • vybudovat bezpečné prostředí pro smysluplné zapojení interaktivních ICT technologií do vzdělávání a života,
 • udržet dobrou praxi v oblasti trvalého profesního rozvoje prostřednictvím kolegiální podpory, sdílení příkladů dobré praxe v rámci školy, mezi školami navzájem, prostřednictvím IT technologií a účastí na seminářích.

Organizace dne

6:00 - 9:30

Dopolední programový blok - příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, včetně pohybových aktivit

8:30 - 9:00

dopolední svačina

9:30 - 11:30

vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada), příp. v prostorách školy nebo jiných prostorách

11:30 - 12:15

oběd a osobní hygiena dětí

12:15 - 14:00

spánek a odpočinek dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 - 14:30

odpolední svačina

14:00 - 17:00

Odpolední programový blok - spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností), individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky v budově školy, nebo na školní zahradě